26 Kwi 2011

Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych – definicja

Utworzony przez Krzysztof Kowalski

Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych – opracowanie hydrologiczne będące podstawą ustalenia linii brzegu wód. Projekt rozgraniczenia składa się z części opisowej i kartograficznej. W części opisowej wykazuje się: oznaczenie wnioskodawcy, ze wskazaniem jego siedziby i adresu, przyjęty sposób ustalenia projektowanej linii brzegu, ustalenie stanu prawnego nieruchomości objętych projektem z oznaczeniem właścicieli wraz ze wskazaniem ich siedziby i adresu oraz stan stosunków wodnych na gruntach przylegających do projektowanej linii brzegu. Część kartograficzną sporządza się na mapie inwentaryzacji powykonawczej budowli regulacyjnych lub zaktualizowanej kopii mapy zasadniczej, w skali, w jakiej jest sporządzony projekt regulacji wód śródlądowych, lub w skali 1:500, 1:1.000, 1:2.000 albo 1:5000. Ustawa nie zamyka zbioru informacji jakie powinien zawierać projekt rozgraniczenia gruntów, dlatego jeżeli jest to konieczne można zawrzeć inne dane istotne z punku ustalenia linii brzegu. Na mapach z projektem rozgraniczenia gruntów wykazuje się m. in.: punkty stałe osnowy poziomej nawiązane do sieci państwowej, granicę stałego porostu traw, krawędzie brzegów, przymulisk, odsypisk i wysp, proponowaną linię brzegu. Projekt rozgraniczenia gruntów jest załącznikiem do decyzji ustalającej linię brzegu. Ustawa nie precyzuje wymogów technicznych sporządzenia projektu, niemniej jednak ze względu na to, że linia brzegu wyznacza granicę prawną gruntów pokrytych wodami, najczęściej projekt ten opracowuje się geodezyjnie, wraz z wykazem zmian gruntowych będących konsekwencją ustalenia linii brzegu.

Podstawa prawna: art. 15 ust. 3 ustawy Prawo wodne.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz

Wiadomość:

*