Wzory pism

Poniżej zamieszczono wzory pism administracyjnych (wniosków i decyzji) w formie plików edytowalnych (rtf). Wzory te obejmują typowe dokumenty stosowane w postępowaniach administracyjnych i cywilnych w zakresie gospodarki gruntami pokrytymi wodami. Wzory pism sporządzone są dla typowych okoliczności faktycznych. Korzystając z wzorów należy każdorazowo dostosować ich treść do konkretnej sytuacji prawnej i faktycznej.


Wniosek o stwierdzenie trwałego zarządu
Decyzja stwierdzająca trwały zarząd
Wniosek o stwierdzenie przejścia gruntu do zasobu gruntów pokrytych wodami płynącymi
Decyzja stwierdzająca przejście gruntu do zasobu gruntów pokrytych wodami płynącymi
Wniosek o wykreślenie gruntu z zasobu gruntów pokrytych wodami płynącymi
Decyzja wykreślająca grunt z zasobu gruntów pokrytych wodami płynącymi
Wniosek o ustalenie linii brzegu cieku
Decyzja ustalająca linię brzegu cieku
Wniosek o zwolnienie z zawarcia w projekcie linii brzegu wszystkich danych wymaganych prawem
Decyzja zwalniająca z zawarcia w projekcie linii brzegu wszystkich danych wymaganych prawem
Wniosek o odszkodowanie za grunt trwale zajęty przez wodę płynącą
Wniosek o zawarcie umowy użytkowania gruntu pokrytego wodą płynącą
Umowa użytkowania gruntu pokrytego wodą płynącą
Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej

Autor w żadnym wypadku nie odpowiada na żadnej podstawie prawnej za żadne szczególne, przypadkowe lub następcze szkody wynikłe z wykorzystania powyższych materiałów. Autor nie składa żadnych zapewnień oraz nie udziela żadnych gwarancji a także wyłącza rękojmię, czy to wyraźną, dorozumianą czy inną, w szczególności dotyczących możliwości korzystania z materiałów zgodnie z ich przeznaczeniem, ich przeznaczenia do konkretnego celu, co do tego, że nie naruszają one praw innych osób, braku jawnych lub ukrytych wad, dokładności, występowania lub niewystępowania wad widocznych jak i ukrytych.