7 Gru 2011

Budowle wodne niebędące urządzeniami wodnymi – definicja

Utworzony przez Krzysztof Kowalski

Budowle wodne niebędące urządzeniami wodnymi – obiekty budowlane funkcjonujące w strefie wpływu wód, niebędące urządzeniami wodnymi w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 19 Prawa wodnego, tj. niesłużące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich. Budowle spoza zbioru obiektów hydrotechnicznych służące celom niewynikającym z korzystania z wód, np. budowle transportu niewodnego, mosty oraz ich filary i przyczółki, umocnienia brzegowe utrzymujące ciągi komunikacyjne, rurociągi, instalacje sieci przesyłowych, budynki graniczące z ciekiem, itp.

Podobne wpisy:

Subscribe to Komentarze

12 komentarzy do “Budowle wodne niebędące urządzeniami wodnymi – definicja”

 1. Czy rów melioracji szczegółowej jestbudowlą hydrotechniczną w rozumieniu Prawa budowlanego? Czy jest on tylko urządzeniem wodnym w rozumieniu Prawa wodnego? Jak to się ma do obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykopanie – budowę rowu melioracji szczegółowej?
  Z poważaniem
  A.S.

   

  Adam Smoliński

 2. Rów jest urządzeniem wodnym zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a Prawa wodnego, a wykonanie takiego wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego. W tym względzie przepisy Prawa budowlanego nie mają znaczenia gdyż nie naruszają one przepisów prawa wodnego – art. 2 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego

   

  Krzysztof Kowalski

 3. Jeżeli Prawo wodne nie narusza Prawa budowlanego, to również Prawo budowlane nie narusza Prawa wodnego. Zatem w postępowaniu wobec rowu szczegółowego można korzystać również z Prawa budowlanego. Zresztą Prawo wodne w swojej definicji określa rów jako budowlę. Czy zatem, posługując się również Prawem budowlanym, można nazwać rów szczegółowy – budowlą hydrotechniczną? Wprawdzie rozporządzenie Ministra Środowiska definiuje budowlę hydrotechniczną, ale z racji § 2 tego rozporządzenia, nie można się nim posługiwać w rozpatrywanym problemie.
  W rozpatrywanej sprawie istnieje poważny problem, odmienny od sprawy utrzymania rowu szczegółowego.
  Jeżeli rów szczegółowy, z racji wieloletnich zaniedbań konserwacji, został zdegradowany w 100%, to, kto ma odbudować ten rów?
  W świetle art. 61 Prawa bud. – obowiązek utrzymywania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym i jego użytkowania w sposób zgodny z jego przeznaczeniem spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu budowlanego.
  Tylko Prawo budowlane zawiera ten rygor i tylko przy jego pomocy można zmusić właściciela rowu do jego odbudowy.
  Występuje tu jeszcze jeden problem.
  Około 90% rowów szczegółowych w Polsce jest własnością Skarbu Państwa. Przedstawicielem Skarbu Państwa na danym terenie jest starosta.
  Jeżeli trafi nam się kompletnie zdegradowany rów własności Skarbu Państwa, to mamy bardzo poważny problem.
  Starosta jest jedyną osobą władną wydania decyzji w sprawie rowu własności Skarbu Państwa. Jednocześnie, starosta jest przedstawicielem właściciela ww rowu. Zatem, starosta, wydając decyzję w tej sprawie, będzie sędzią we własnej sprawie. Starosta będzie zawsze zainteresowany, aby nie on musiał odbudowywać rów. Z tego powodu będzie wydawał przede wszystkim decyzję o przymusie utrzymania rowu. Kwestia odbudowy rowu będzie uporczywie pomijana w decyzji starosty. Sprawa się eskaluje, gdy na danym terenie znajduje się duża ilość 100% zdegradowanych rowów szczegółowych własności Skarbu Państwa.
  Zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego, w rozpatrywanej sytuacji, starosta wieloletnio zaniedbał funkcji kontrolnej tych rowów. W zasadzie starosta w tej sytuacji podlega ukaraniu.
  , ale starosta sam siebie nie ukara.
  W rozpatrywanej sprawie, odbudowy rowów szczegółowych, można jedynie posługiwać się Prawem wodnym i Prawem budowlanym. Jak zatem rozerwać ten zaklęty krąg prawny, a może raczej cwaniactwo legislacyjne?
  Z poważaniem
  A.S.

   

  Adam Smoliński

 4. Problem jest trudny i śliski, bo odpowiedzi brak?!
  A.S.

   

  Adam Smoliński

 5. W mojej ocenie przepisy prawa budowlanego dotyczące odpowiedzialności właściciela obiektu za jego utrzymanie ze względu na art. 2 ust. 2 pkt 2 prawa budowlanego są w tym wypadku wyłączone ze stosowania w zakresie wynikającym z art. 77 prawa wodnego.

   

  Krzysztof Kowalski

 6. Nigdzie nie znajduję przepisu o takim wyłączeniu.
  Art. 77 pr. Wodnego mówi tylko o utrzymaniu urządzeń melioracji, nie mówi nic o ich odbudowie. Między utrzymaniem, a odbudową istnieje ogromna różnica. Jeżeli rów fizycznie nie istnieje, to nie ma czego utrzymywać.
  Przenieśmy tę sytuację na grunt prywatnej nieruchomości ze zdegradowanym, prywatnym rowem, który przynosi szkody innym nieruchomościom.
  W tym przypadku zostanie natychmiast zastosowane prawo budowlane do naprawienia tego rowu, a właściciel zostanie ukarany z mocy prawa budowlanego. Takie przypadki znam.
  Tu występuje nierówność wobec prawa. Skarb Państwa stoi na pozycji uprzywilejowanej wobec właściciela prywatnego. Ostatecznie Państwo tworzy prawo dla siebie, więc nie będzie siebie stawiać na równi z obywatelem.
  Wystarczy porównać stosunki prawne z przed 2001 r. prawa wodnego, a w nich utrzymanie rowów własności Skarbu Państwa. Utrzymanie to należało do właściciela – Skarb Państwa (wyrok NSA). Po 2001 r. nastąpiło cwaniactwo legislacyjne w prawie wodnym, zniknął zapis art. 98, pojawił się zapis art. 77. Zatem pojawił się zapis prawny o charakterze pańszczyźnianym. Sąsiedzi rowów Skarbu Państwa muszą je utrzymywać, Skarb Państwa jako właściciel nie musi nic robić. Ma jeszcze prawo ukarać krnąbrnego poddanego. Stworzono prawo z korzyścią tylko dla Skarbu Państwa.
  A.S.

   

  Adam Smoliński

 7. Do odbudowy urządzeń stosuje się art. 74 Prawa wodnego.

  Nie rozumiem dlaczego SP ma utrzymywać rowy skoro nie odnosi z tytułu ich funkcjonowania żadnych korzyści (z wyłączeniem sytuacji gdy rowy te meliorują grunty SP). Przecież one nie funkcjonują same sobie, ale dla poprawy warunków korzystania z gruntów przyległych. Wydaje mi się, że czasy państwa opiekuńczego dawno minęły.

   

  Krzysztof Kowalski

 8. Nie mówiłem tu o utrzymaniu rowów przez właściciela – SP, ale o odbudowie tych rowów. Odbudowa, a utrzymanie to ogromna różnica. SP zostawił swoje rowy samopas, bez kontroli. Co można utrzymywać, jeżeli to coś fizycznie nie istnieje?
  A.S.

   

  Adam Smoliński

 9. Art. 74 Prawa wodnego również wskazuje na właściciela gruntu. Rów o którym mowa jest wydzieloną nieruchomością własności Skarbu Państwa. Czyli art. 74 Prawa wodnego wskazuje właśnie na Skarb Państwa.
  A.S

   

  Adam Smoliński

 10. W mojej ocenie skoro rowu nie ma to trzeba go zbudować od nowa, a zatem art. 74 Prawa wodnego. Nawet jeśli jest w szczątkowej formie, czyli trzeba go odbudować, to w związku z art. 9 ust. 2 pkt 2 Prawa wodnego, art. 74 ma tu też zastosowanie.

   

  Krzysztof Kowalski

 11. Abstrahując.
  Pocóż Skarbowi Państwa własność rowów melioracyjnych, które nie przynoszą mu korzyści? Czy, aby nie jest to następne narzędzie do poniżania obywateli? Zatem, nie jest to państwo opiekuńcze, ale opresyjne. Czyż, nie lepiej oddać te rowy, na własność użytkownikom? Ale, aby oddać je na własność użytkownikom, rowy muszą być sprawne technicznie, na co trzeba wydać pieniądze. Tu się koło zamyka, łatwiej i taniej jest gnębić obywateli pokrętnym prawem.
  Serdecznie dziękuję za dyskusję.
  Z poważaniem
  A.S.

   

  Adam Smoliński

 12. Skarb Państwa chętnie pozbyłby się rowów, tylko że właściciele gruntów przyległych nie chcą ich wziąć, licząc że to ich uchroni przed ponoszeniem kosztów ich utrzymania (odbudowy).

  Dziękuję i pozdrawiam

   

  Krzysztof Kowalski

Dodaj komentarz

Wiadomość:

*