« Starsze wpisy Prenumeruj | Ostatnie wpisy

10 Kwi 2012

Granica gruntów pokrytych wodami płynącymi cieków o zabudowanych korytach – Analiza prawna mienia w obrębie murów oporowych – cz. 13

Autor: Krzysztof Kowalski. Brak komentarzy

Ustalenie faktycznego stanu korzystania z gruntu pokrytego wodą wymaga nie tylko ustalenia zasięgu jej występowania, ale również zbadania zasięgu prawnego oddziaływania wody na grunt. Kwestię tą rozwiązuje linia brzegu, czyli prawna granica wód, ustalana decyzją administracyjną na podstawie art. 15 Prawa wodnego. Nie było jednak w zwyczaju ustalać linię brzegu wód w czasie tworzenia ewidencji gruntów, gdyż nie był to wymóg prawa. Priorytetem wówczas było uzyskanie sprawnej ewidencji w możliwie krótkim czasie. Zatem obecnie większość wód nie posiada swej prawnej granicy (hydrologicznej), a jedynie granice geodezyjne, reprezentujące subiektywną, przybliżoną, linię zasięgu wód. Dlatego też analizę prawną mienia w obrębie wód zabudowanych bulwarami i nabrzeżami należy rozpocząć od zbadania stanu prawnego nieruchomości, na których woda się znajduje oraz nieruchomości przyległej.

Czytaj resztę wpisu »

21 Mar 2012

Odszkodowanie za zalanie gruntów przez wodę. Publikacja zbiorcza

Autor: Krzysztof Kowalski. Brak komentarzy

Do zbioru publikacji dodano artykuł „Odszkodowanie za zalanie gruntu przez wodę.”, zbierający wcześniejsze wpisy z tego tematu. W artykule przedstawiono prawne uwarunkowania związane z naprawą szkód wyrządzonych przez wodę, realizacją roszczeń, procedurami wynikajacymi z przepisów prawa. Omówienie to dotyczy następujących okoliczności faktycznych:

  • zalanie gruntu przez wodę podczas powodzi,
  • trwałe zajęcie gruntu przez wodę,
  • zalanie gruntów podczas powodzi w wyniku nieprzestrzegania przepisów ustawy przez właściciela wody lub urządzenia wodnego,
  • zalanie gruntów położonych w polderze przeciwpowodziowym podczas powodzi,
  • zalanie gruntów w wyniku wykonywania pozwolenia wodnoprawnego,
  • zalanie gruntów w wyniku przekroczenia pozwolenia wodnoprawnego,
  • zalanie gruntów w wyniku prowadzenia działalności bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.

15 Mar 2012

Granica gruntów pokrytych wodami płynącymi cieków o zabudowanych korytach – Analiza wpływu konstrukcji budowli oporowej na granicę nieruchomości – cz. 12

Autor: Krzysztof Kowalski. Brak komentarzy

Ustalenie granicy nieruchomości według stanu władania w dużej mierze oparte było o sposób zagospodarowania gruntów, potwierdzony przez ich użytkowników – właścicieli. Podmioty władające gruntem, w granicach określonych przez posiadane dokumenty oraz zwyczajowo ukształtowany na przestrzeni lat sposób korzystania, potwierdzały przed geodetą wykonującym pomiar, zasięg przestrzenny swojego prawa. Tam, gdzie prawa sąsiadów się spotykały, ustalana była granica stanów władania (działek ewidencyjnych gruntu), która w konsekwencji stawała się granicą nieruchomości. Niestety ten schemat nie był odpowiedni dla gruntów pokrytych ciekami o uregulowanych korytach. Powodem tego było m. in. zignorowanie konstrukcji budowli znajdujących się na granicach wód.

Czytaj resztę wpisu »

6 Mar 2012

Odszkodowanie za zalanie gruntów – zestawienie sumaryczne

Autor: Krzysztof Kowalski. 1 komentarz

W podsumowaniu cyklu dotyczącego trybów postępowań w sprawach odszkodowań za zalanie gruntów przez wodę, zestawiono w tabelarycznym układzie poszczególne okoliczności faktyczne, wraz z podstawowym opisem postępowania w danym przypadku.

Tabelaryczne zestawienie odszkodowań za zalanie gruntu przez wodę w oparciu o przepisy Prawa wodnego.

1 Mar 2012

Odszkodowanie za zalanie gruntów w wyniku prowadzenia działalności bez pozwolenia wodnoprawnego

Autor: Krzysztof Kowalski. Brak komentarzy

1. Zagadnienie prowadzenia działalności w zakresie korzystania z wód bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego w swej istocie podobne jest do działania z przekroczeniem tegoż. Wykonywanie działalności bez pozwolenia wodnoprawnego, która powoduje szkody jest czynem niedozwolonym, i jako taki podlega regulacjom przepisów cywilnych (art 415 k.c.„Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.”).

Czytaj resztę wpisu »